Posts Tagged ‘Archifau Sir Ddinbych’

Datgloi’r Seilam – Lansio’r Catalog

Chwefror 7, 2018

O ganlyniad i’n prosiect Datgloi’r Seilam, sydd wedi ei ariannu gan Wellcome, rydym yn falch o gyhoeddi lansiad catalog dros dro ar gyfer rhan gyntaf casgliad Ysbyty Gogledd Cymru. Mae’r catalog dros dro hwn yn disodli’r rhestr bapur flaenorol. Yn y catalog, sy’n cynnwys dros 500 o eitemau, mae gwell disgrifiadau o’r eitemau a hefyd strwythur newydd a fydd yn ei gwneud yn haws i ddefnyddwyr ganfod cofnodion sy’n berthnasol i’w hymchwil. Gellir canfod y catalog dros dro yma (Cliciwch ar Edrych yn ôl Hierarchaeth i agor rhestr y catalog).

Catalog arlein Ysbyty Gogledd Cymru

Mae’r casgliad yn cynnwys cofnodion rheoli fel cofnodion ac adroddiadau blynyddol, cofnodion adeiladu gan gynnwys rhai sy’n ymwneud â sefydlu’r ysbyty, cofnodion ariannol gan gynnwys cyfrifon a chofnodion cleifion gan gynnwys pryd yr aethant i’r ysbyty a phryd y cawsant eu rhyddhau. Hefyd llyfrau achosion, cofnodion staff gan gynnwys llyfrau cyflogau a deunyddiau eraill gan gynnwys lluniau a deunydd wedi ei dorri o bapurau newydd.

Nodwch os gwelwch yn dda fod cofnodion cleifion a staff sy’n cynnwys gwybodaeth bersonol sensitif ar gau am rhwng 75 a 100 mlynedd o ganlyniad i reoliadau’r Gwasanaeth Iechyd.

Mae gwaith ar y gweill nawr i gatalogio ac ail-becynnu gweddill y casgliad, a bydd fersiwn derfynol y catalog a fydd yn cynnwys y cofnodion sydd wedi eu derbyn yn ddiweddarach, ar gael erbyn diwedd y prosiect yn 2019. Yn ychwanegol at hyn mae Swyddog Cymorth y Prosiect yn gweithio’n galed i ail-becynnu a gosod y gyfres ddiweddarach o ffeiliau’r claf mewn mynegai ac mae 2,100 eisoes wedi eu cwblhau.

Byddwn yn parhau i bostio diweddariadau rheolaidd ynglŷn â chynnydd y prosiect a manylion digwyddiadau ar ein blog a’n tudalennau Facebook.

Digwyddiadau yn Archifau Sir Ddinbych

Medi 26, 2012

Rydyn ni wedi cynnal sesiynau rhagarweiniol yn ddiweddar ar balaeograffeg, deall hen weithredoedd eiddo a hanes teuluol.  Cafwyd cynulliad da yn y sesiynau hyn ac roedd yr adborth a’r sylwadau a dderbyniwyd yn wirioneddol bositif.  Dyma beth oedd rhai o’n cyfranogwyr yn meddwl-

‘An excellent insight into a facinating subject. More please!’ (Cyflwyniad i ddeall hen wiethredoedd eiddo)

‘Very well presented, informative and interesting. More sessions please’ (Cyflwyniad i balaeograffeg)

‘Very helpful presentation! Clarified many questions I had about how to begin research’ (Hanes teuluol i ddechreuwyr)

Diolch i bawb a ddaeth yno a’r gobaith yw y byddwn yn cynnal mwy o’r digwyddiadau hyn yn y dyfodol.  Os oes gennych chi ddiddordeb mewn dod i weithdy neu drafodaeth fel hyn, cysylltwch â ni i roi gwybod, os gwelwch yn dda.  Mae manylion cyswllt ar gael ar y ddolen i’r ‘Gwasanaeth Archifau’ ar y dde >