Mae Mapiau Degwm ar gael nawr ar ein gwefan!

Ionawr 25, 2018

Efallai y bydd rhai o’n hymwelwyr rheolaidd â’n gwefan wedi sylwi ar ychwanegiad newydd at ein syllwr map ar-lein – Haen Map Degwm newydd wedi’i chreu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru yn ystod Prosiect Cynefin. Tydi hi erioed wedi bod mor hawdd i ddod o hyd i fan o ddiddordeb ar fap degwm!

Gallwch gael mynediad at Haen Map y Degwm drwy ddilyn y camau syml hyn-

 1. Ewch i’n prif wefan a dewiswch Mapiau o’r ddewislen uchaf

welsh homepage

 1. Bydd y syllwr map yn agor fel y gwelir isod

screenshot 2

 1. Rhowch eich cyrchwr dros gongl uchaf ochr dde eich sgrin nes bod y ddewislen haenau’n ymddangos, ac yna ewch i Mapiau Degwm, symudwch y llithrydd i’r dde i ddewis yr haen hon

screenshot 3.png

 1. Bydd y syllwr yn newid i fod yn droshaen dros fapiau degwm Cymru, fel y gwelir isod. Gallwch yna chwyddo’r ardal y mae gennych ddiddordeb ynddi.

screenshot 4.png

 1. Neu gallwch ddod o hyd i fan o ddiddordeb wrth edrych arni fel lloeren fodern yn gyntaf, ac yna newid yr haen. Gallwch ddefnyddio’r offeryn pylu i symud o’r map lloeren fodern i’r map degwm i ddangos newid dros amser.

This slideshow requires JavaScript.

Nid yw’r Haen Map Degwm yn cynnwys manylion y rhaniad ar ein gwefan, ond gallwch weld y rhain drwy fynd i wefan Lleoedd.Llyfrgell.Cymru y Llyfrgell Genedlaethol, neu drwy ddefnyddio’r copi microffilm yn ein swyddfa.

Rhowch gynnig arni a dywedwch beth rydych yn ei feddwl wrthym!

Gwasanaeth Archifau Sir Ddinbych – Adolygiad 2017

Ionawr 4, 2018

Mae blwyddyn arall wedi mynd heibio, blwyddyn brysur a chynhyrchiol iawn i staff y swyddfa. Uchafbwynt y flwyddyn oedd derbyn statws achrededig. Mae hwn yn gyflawniad ardderchog sy’n golygu ein bod ni wedi derbyn cydnabyddiaeth genedlaethol ac yn cyrraedd y safonau presennol.

Roedd 2017 hefyd yn flwyddyn o drafod y posibiliadau o gydweithio gyda gwasanaethau archifau eraill yng ngogledd Cymru, ac rydym ni’n gobeithio edrych i mewn i hyn yn fanylach y flwyddyn nesaf. Byddwn yn edrych ar ffyrdd y gallwn ni ddechrau cydweithio a mynd i’r afael â heriau cyffredin fel diffyg gofod storio, anghenion cadwraeth a chadwraeth ddigidol.

map

Staff

Rydym ni wedi croesawu aelodau o staff newydd yn ystod 2017.

Mae gennym ni staff prosiect newydd yn gweithio ar gasgliad Ysbyty Gogledd Cymru. Mae Joanna bellach wedi ein gadael, ar ôl i’w chontract ddod i ben ym mis Rhagfyr. Yn ystod ei swydd tri mis cwblhaodd Joanna amryw o dasgau ymarferol fel paratoi ac archebu deunyddiau ail-becynnu yn ogystal â chynnal arolwg cadwraeth a chynnig cyngor gwerthfawr i ni ar gyfer y prosiect.

Bydd y staff yn gweld colled ar ôl Joanna, ac roedd cael cadwraethwr ar y safle yn wych. Rydym ni’n dymuno pob llwyddiant iddi yn y dyfodol.

Bydd ein hymchwilwyr rheolaidd wedi sylwi ar yr wyneb newydd yn yr ystafell chwilio, sef Jackie ein cymhorthydd archifau. Croeso cynnes i ti Jackie, a gobeithio y byddi di’n mwynhau dy hun yma!

Gwefan

Mae nifer o gatalogau stadau mawr a busnesau wedi eu hychwanegu at ein gwefan eleni, gan gynnwys cofnodion stadau Wynnstay a Galltfaenan. Erbyn hyn mae 75% o’n catalogau ar gael yn llawn ar-lein.

Mae ein casgliadau ffotograffig hefyd ar gael ar-lein ac mae rhai o’r lluniau ar gael fel cryno-luniau y gallwch chi eu lawrlwytho.

Rydym ni wedi gwella eich syllwr mapiau drwy ychwanegu Mapiau Degwm, sydd wedi eu cynnwys o ganlyniad i Brosiect Cynefin a gwefan genedlaethol lleoedd.llyfrgell.cymru.

tithemapsonline

Mae mwy na 750 o bobl wedi cofrestru ar y wefan ac mae ein tudalennau wedi derbyn dros 97,000 o ymweliadau.

Ymchwilwyr ac Ymholiadau

Defnyddiodd 741 o ymchwilwyr ein swyddfa yn ystod 2017 gan edrych ar gyfanswm o 3184 o ddogfennau gwreiddiol. Hanes lleol yw’r testun mwyaf poblogaidd i’w ymchwilio gyda 49% o’n hymchwilwyr yn ymchwilio iddo, ac yna hanes y teulu yn cyfrif am 39% o’n hymchwilwyr.

Atebwyd i 943 o ymholiadau drwy’r post, e-bost neu dros y ffôn. Mae gennym ni bellach 679 o ddilynwyr ar Facebook.

Grantiau

Rydym ni wedi derbyn nifer o grantiau eleni, gan gynnwys;

 • Grant Wellcome i gatalogio ac ail-becynnu Casgliad Ysbyty Gogledd Cymru
 • Grant Academi’r Colegau Brenhinol yng Nghymru i allfudo ein catalogau i’r ‘Archives Hub’
 • Grant New Burdens yr Archifau Gwladol i gwrdd â chost silffoedd ychwanegol

New shelving

Digwyddiadau a Grwpiau

Daeth 360 o bobl i’n digwyddiadau yn 2017, gan gynnwys ein Ffair Hen Bethau ym mis Medi, Lansiad Prosiect Datgloi’r Seilam ym mis Tachwedd a’n digwyddiad blynyddol i fyfyrwyr hanes Prifysgol Glyndŵr.

Catalogio a Derbyniadau

Gallwch gadw golwg ar ein derbyniadau newydd ar arolwg Yr Archifau Gwladol yma.

Cofnodwyd 37 o dderbyniadau newydd yn ystod y flwyddyn gan gynnwys:

Gwirfoddolwyr

Mae gennym ni bellach 11 o wirfoddolwyr ar y safle a 15 o wirfoddolwyr rhith sydd yn ein helpu ni â nifer o brosiectau parhaus fel:

 • Trosi catalogau stadau, busnesau a chynghorau
 • Rhestru’r casgliad mawr o bapurau clerc
 • Gwella a digideiddio catalogau cofnodion ysgolion
 • Trawsgrifio ein llyfrau o wepluniau heddlu
 • Archwilio ac ail-becynnu casgliadau

Mae ein gwirfoddolwyr wedi cyfrannu dros 1150 awr o amser gwirfoddol yn ystod 2017.

Unwaith eto, hoffem ddiolch yn fawr iawn i’n holl ymchwilwyr a gwirfoddolwyr, rydym ni wedi cael blwyddyn gynhyrchiol a phrysur dros ben!

Mae ein horiau agor yn cynyddu!

Rhagfyr 7, 2017

O 3 Ionawr 2018, bydd ein horiau agor yn cynyddu o 17 awr yr wythnos i 21 awr yr wythnos.

Mae ein horiau agor newydd fel a ganlyn:

Dydd Llun AR GAU
Dydd Mawrth AR GAU
Dydd Mercher 9.30 – 16:30
Dydd Iau 9.30 – 16:30
Dydd Gwener 9.30 – 16:30

Bydd yr oriau agor newydd yn rhoi diwedd ar agor yn ystod y prynhawn yn unig ar ddydd Mercher, gan olygu y gall ymchwilwyr dreulio’r diwrnod cyfan yn edrych ar y cofnodion.

Mae’r gwasanaeth wedi ei drawsnewid yn sylweddol dros y 3 blynedd diwethaf ers y newid diwethaf i’r oriau agor, ac mae gwelliant wedi bod i’r mynediad ar-lein i ymchwilwyr.

Mae’r newidiadau dros y 3 blynedd diwethaf yn cynnwys-

Rydym yn falch iawn gyda’n cynnydd yn y blynyddoedd diwethaf a hoffem ddiolch i’n hymchwilwyr a gwirfoddolwyr am eu cefnogaeth a’u hamynedd yn ystod y cyfnod hwn o newid.

Rydym yn edrych ymlaen at gael croesawu ymchwilwyr hen a newydd, beth bynnag fo’ch maes diddordeb. I gael y newyddion diweddaraf am ein horiau agor, ewch i’n gwefan. 

Datgloi’r Seilam: Dadorchuddio’r Archif

Tachwedd 25, 2017

Cafodd eitemau heb eu catalogio yng nghasgliad Ysbyty Gogledd Cymru eu pacio wrth i’r Ysbyty yn Ninbych gau, ac nid oeddent wedi cael eu trin tan y bu nawdd priodol ar gael. Nawr ar ddechrau’r prosiect Croeso a ariannwyd, dyma fi fel Cadwraethydd Prosiect yn barod i ddechrau arolwg cadwraeth ar y casgliad. Mae’r arolwg yn cynnwys edrych ar gyflwr presennol pob eitem ac argymell triniaeth cadwraeth a llefydd cadw gwell i atal dirywiad pellach o’r casgliad unwaith mae’n cael ei agor i’r cyhoedd.

Mae eitemau hanesyddol yn dirywio dros amser, ac fel gwarchodwr, nid oes modd atal y dirywiad, ond fe allwn arafu’r broses, gan gadw’r eitem yn ei gyflwr defnyddiol am gyfnod hirach. Un o’r prif ffyrdd o gadw casgliad yw sicrhau ei fod wedi cael ei gadw’n briodol mewn bocs. Mapiau a chynlluniau yw rhai o’r eitemau mwyaf anodd eu cadw mewn casgliadau oherwydd eu maint. Mae gan Archifau Sir Ddinbych focsys map hir fel pecyn cynradd sy’n diogelu’r dogfennau mawr rhag niwed amgylcheddol a achosir gan lwch, golau a newid mewn tymheredd.

Ym mhob bocs, mae’r mapiau a’r cynlluniau wedi’i rholio’n llac ar hyn o bryd, ond oherwydd nifer y dogfennau, mae rhai wedi cael eu plygu neu grychu. Ymylon y dogfennau sydd mewn perygl fwyaf ac mae llawer o’r mapiau a’r cynlluniau yn y casgliad hwn yn fregus iawn oherwydd rhwygiadau o gwmpas yr ochrau. I ddarparu lle sefydlog i gadw’r dogfennau nes bod gwaith cadwraeth pellach yn gallu cael ei wneud, rydw i wedi dylunio dull ailgartrefu a fydd yn diogelu ymylon y dogfennau mawr a’u hatal rhag dirywio’n bellach.

A5 M4 mapiau cyn ailgartrefu

A5 M4 mapiau cyn ailgartrefu

Mae’r dull ailgartrefu hwn yn cynnwys rholio mapiau a chynlluniau o gwmpas tiwb o safon cadwraeth. Mae’r rhain yn cynnal y ddogfen wedi’i rholio rhag plygu a chrychu. Bydd pob bwndel wedi’u rholio yn cael eu lapio mewn haen Melinex® a’u clymu’n llac gyda thâp cotwm i’w diogelu. Mae’r haenen Melinex®yn ymestyn i hyd y ddogfen ac felly’n diogelu’r ymylon brau.

A5 M4 mapiau ar ôl ailgartrefu

A5 M4 mapiau ar ôl ailgartrefu

Gall y mapiau a’r cynlluniau yn y casgliad hwn gynnwys sawl dyluniad ar gyfer estyniadau a newidiadau i’r adeilad dros y blynyddoedd yn cynnwys cynlluniau lliwgar o safle golchdy’r ysbyty.

Joanna Shuker, Cadwraethydd Prosiect

Archwilio’r Seilam: Llyfrau Achosion Cleifion

Tachwedd 18, 2017

Mae casgliad o gofnodion o Ysbyty Gogledd Cymru a gedwir yn Archifau Sir Ddinbych yn un o’r enghreifftiau mwyaf cynhwysfawr o gofnodion seilam y wlad. Mae’r casgliad yn cynnwys cofnodion gweinyddol megis adroddiadau blynyddol a chofnodion cyfarfodydd, cofnodion ariannol megis cyfrifon blynyddol a chyfriflyfrau, a chasgliad rhyfeddol o gofnodion cleifion. Ymysg y cofnodion cleifion, un o’r ffynonellau gwybodaeth mwyaf manwl yw llyfrau achosion cleifion sy’n rhoi cyfoeth o fanylion am unigolion cyn ac yn ystod eu arhosiad yn yr ysbyty.

Nodiadau Achos

Nodiadau Achos

O dan y Ddeddf dros Reoleiddio Gofal a Thriniaeth i Wallgofiaid 1845, daeth yn orfodol cadw llyfrau achosion cleifion. Cafodd rheolau a gorchmynion yn rhagnodi fformat y cofnodion hyn eu gosod allan gan y Comisiynwyr Gwallgofrwydd. Hyd 1875 roedd y llyfrau achosion a ddefnyddiwyd yn Ysbyty Gogledd Cymru yn amrywio o ran lefel y manylion yr oeddent yn eu cynnwys am bob claf, ac ychydig iawn o wybodaeth oedd ar gael am gyflwr y claf cyn iddo/iddi gyrraedd yr ysbyty.

Yn dilyn hunanladdiad claf benywaidd, mae adroddiad blynyddol 1873 yn datgelu fod Pwyllgor Ymwelwyr y seilam wedi sylweddoli pa mor bwysig oedd cofnodi hanes blaenorol pob claf a “gorchmynnodd fod Swyddog Meddygol yn rhoi holl ffeithiau a manylion achos pob un claf mewn llyfr” (cyfeirnod HD-1/4). Cymeradwyodd y Comisiynwyr Gwallgofrwydd fath newydd o lyfr achosion a ddaeth i rym yn y seilam yn 1875 a sicrhaodd hynny fod gwybodaeth gefndirol fanwl yn cael ei chasglu am bob claf.

O 1875 tan i’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol gael ei ffurfio yn 1948, parhawyd i gynnwys yr un math o wybodaeth yn llyfrau achosion y cleifion. Roedd pob cofnod yn y llyfrau achosion yn cael eu rhannu’n ddwy ran. Roedd y cyntaf yn cynnwys gwybodaeth bersonol a chefndirol am bob claf ac asesiad o gyflwr meddyliol y claf pan gyrhaeddodd.

Os edrychwn ar un o’r nodiadau achos (cyfeirnod HD-1/337) fel enghraifft, o’r rhan hon gallwn weld fod Margery Baynton yn byw yn Ninbych. Roedd yn arfer cadw tafarn a dim ond 24 oed oedd hi pan ddaeth i’r seilam ar 16 Awst 1889 yn dioddef o’r hyn a ddisgrifiwyd fel gwallgofrwydd enbyd. Datgelodd y nodiadau fod Margery wedi ceisio lladd ei hun ac mewn asesiad a gynhaliwyd ar y pryd gwelwyd ei bod yn “dweud ei bod yn cael ei dilyn gan bobl sydd eisiau ei thorri’n ddarnau, cafodd ei meddiannu gan y Diafol a’i gorfododd i dorri ei gwddf y bore ‘ma”. Mae’r wybodaeth gefndirol a gasglwyd yn datgelu fod Margery wedi cael ei gadael yn weddw yn ddiweddar a bod ganddi ddau o blant. Disgrifiwyd ei bod wedi “datblygu arferion meddwdod” a bod y trawiad hwn wedi digwydd o ganlyniad i adroddiadau drwg amdani gan deulu ei gŵr o gamdriniaeth, a’u bod wedi ei chyhuddo o achosi marwolaeth ei gŵr”.

Mae rhan gyntaf y nodiadau achos yn dangos manylion personol a gwybodaeth gefndirol y cleifion.

Mae rhan gyntaf y nodiadau achos yn dangos manylion personol a gwybodaeth gefndirol y cleifion

Mae ail ran y nodiadau achos yn adrodd am gynnydd y cleifion a ysgrifennir ar adegau amrywiol yn ystod eu arhosiad. Yn ystod ei dyddiau cyntaf yn y seilam, ceisiodd Margery anafu ei hun ac “ni fyddai’n cymryd unrhyw fwyd gan ei fod yn wenwynig ac mae’n datgan ei bod yn dymuno marw er mwyn cael ymuno â’i gŵr”. Ar 10 Chwefror 1890 disgrifir fod Margery yn “gweithio yn y ceginau ac yn gwella’n barhaus. Yn eithaf rhesymegol ym mhob ffordd ac yn edrych ymlaen at gael ei rhyddhau o’r ysbyty”. Mae’r nodiadau’n datgelu fod Margery yn bwriadu mynd i Lerpwl i fyw gyda’i modryb. Ar ôl ychydig dros chwe mis yn y seilam cafodd Margery ei rhyddhau.

Mae ail ran y nodiadau achos yn cynnwys adroddiadau am gynnydd y claf

Mae ail ran y nodiadau achos yn cynnwys adroddiadau am gynnydd y claf

Yn ogystal â chyfoeth o wybodaeth a geir yn y ddwy ran, mae rhai nodiadau achosion hefyd yn cynnwys atodiadau fel rhybudd o farwolaeth a gohebiaeth gan berthnasau ac ymarferwyr meddygol.

Er mwyn diogelu’r wybodaeth bersonol a roddir yn y llyfrau achosion hyn, mae cofnodion sy’n llai na 100 oed yn gaeedig oherwydd rheoliadau cyfrinachedd cleifion y GIG.

Ymunwch ag Archifau Sir Ddinbych ar gyfer lansiad prosiect ‘Datgloi’r Seilam’.

Hydref 12, 2017

Dewch i ddysgu mwy am Archif Ysbyty Gogledd Cymru, y casgliad ysbyty mwyaf i’w gadw yn Archifau Sir Ddinbych, ac amcanion y prosiect pwysig hwn. Bydd y noson yn cynnwys sgwrs gan Dr Pamela Michael a fydd yn archwilio’r pwnc o ddefnyddio gwaith fel math o therapi.

Bydd y digwyddiad hwn yn rhoi’r cyfle i chi weld rhai o gofnodion Archif Ysbyty Gogledd Cymru, edrych ar rai o wrthrychau diddorol Amgueddfa Dinbych, dysgu mwy am y prosiect a chyfarfod staff y prosiect a fydd ar gael i ateb unrhyw gwestiynau. Parcio anabl yn unig sydd ar gael ar y safle. Mae’r digwyddiad am ddim ond mae angen archebu lle- ARCHEBWCH YMA

Prosiect  Datgloi’r Seilam: Cyfarfod y Tîm

Hydref 3, 2017

Byddwn yn dechrau ar Brosiect Datgloi’r Seliam yn swyddogol y mis hwn, a fydd yn parhau wedyn dros y ddwy flynedd nesaf. I’r rhai ohonoch sy’n ymweld â’r swyddfa, efallai eich bod wedi sylwi ar wynebau newydd wrth i’r tîm prosiect ddechrau ar y dasg mewn llaw.

IMG_6162Archifydd y Prosiect – Lindsey Sutton

Mae Lindsey wedi cwblhau prosiect yn ddiweddar gyda Swyddfa Gofnodion Sir Gaerhirfryn yn catalogio cofnodion Horrockses, Crewdson a ‘Company Limited’, cwmni tecstilau wedi’i leoli yn Sir Gaerhirfryn. Cyn y swydd hon, roedd hi’n gweithio ar sawl prosiect catalogio yn Swyddfa Gofnodion Sir Gaerhirfryn a Phrifysgol John Moores, Lerpwl. Bydd Lindsey gyda ni drwy gydol y prosiect ac yn gyfrifol am greu catalog o’r casgliad.

 

Cadwraethydd Prosiect – Joanna ShukerIMG_6163.JPG

Mae Joanna newydd raddio o Brifysgol y Celfyddydau yn Llundain mewn MA Cadwraeth Celf ar Bapur ac wedi cael profiad o weithio gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ac Amgueddfa Clwb Tennis Gwair Wimbledon. Bydd Joanna gyda ni am 3 mis ac yn gyfrifol am gadw golwg ar y casgliad a darparu adroddiad manwl ar gyflwr y cofnodion.

 

Rhian profile imageSwyddog Cymorth Prosiect – Rhian Evans

Mae Rhian wedi bod yn gweithio fel cynorthwyydd archifau am 9 mlynedd ac yn cael secondiad i’r tîm prosiect. Mae Rhian wedi bod yn rhan o sawl tasg dros y blynyddoedd diwethaf yn cynnwys rhestru casgliad mawr o gofnodion crwner a throsglwyddo miloedd o gofnodion catalog i mewn i’n cronfa ddata. Bydd Rhian yn gyfrifol am greu rhestr gynhwysfawr o ffeiliau achos cleifion.

Ar ôl cwblhau’r prosiect bydd y canlynol wedi’u gwneud:

 • Catalog wedi’i eitemeiddio o dderbynion presennol a’u hail-gatalogio i safonau cyfredol.
 • Catalog wedi’i eitemeiddio o dderbynion diweddarach o gofnodion gweinyddu.
 • Bydd derbyniad diweddarach o ffeiliau achos cleifion yn cael eu rhestru a’u hail-becynnu.
 • Bydd y casgliad yn cael ei asesu ar gyfer anghenion gwarchod a mesuryddion gwarchod ataliol wedi’u hamlygu a’u rhoi mewn lle.
 • Bydd y casgliad yn cael ei asesu ar gyfer prosiectau digidol/ adnoddau digidol posibl.

Byddwn yn rhoi diweddariadau prosiect rheolaidd ac uchafbwyntiau’r dogfennau ar ein blog a thudalen Facebook.

Diwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth 2017

Medi 27, 2017

gan Flogwr Gwadd E. M. Harris

Yn rhan o gyfnod byr ar leoliad gwaith ar gyfer modiwl ar fy nghwrs prifysgol, cynigiodd Archifau Sir Ddinbych rôl ‘Bardd Preswyl’ i mi. Fe fûm yn chwilio ar wefan y gwasanaeth Archifau am destun a fyddai’n addas ar gyfer thema Diwrnod Barddoniaeth Genedlaethol 2017, sef ‘Rhyddid’. Gall testun mor eang fod yn fendith ac yn felltith, a thrwy wefan y gwasanaeth Archifau, cefais fy nghyflwyno i nifer o bobl a digwyddiadau diddorol yn hanes Sir Ddinbych. Yn y diwedd, fe lwyddais i ganolbwyntio ar un testun: Gwrthryfel Gwersyll Cinmel yn 1919, lle bu milwyr o Ganada yn bennaf yn codi terfysg oherwydd bod eu hwyliadau nôl gartref wedi’u gohirio neu eu canslo. Doeddwn i erioed wedi clywed am y Gwrthryfel cyn yr ymchwil cychwynnol yma, ac roeddwn i’n teimlo ei fod yn ddigwyddiad pwysig nid yn unig yng ngorffennol ein hardal, ond yng ngorffennol y sefydliad milwrol. Ar ôl rhywfaint o ymchwil trylwyr yn yr Archifdy, fe es i ymweld ag Eglwys St. Margaret ym Modelwyddan, gan obeithio cael ysbrydoliaeth. Mae pedwar o’r pum dyn a laddwyd yn y terfysgoedd wedi’u claddu yno, ac i mi roedd gweld y beddi yn atgyfnerthu pwysigrwydd y testun. Fe fues i’n arbrofi gydag arddull a steil, ac fe benderfynais ar arddull gyfoes yn fy llais fy hun, er mwyn dod â rhywbeth a ddigwyddodd bron i ganrif yn ôl mewn i’r presennol.

National Poetry Day

Fe hoffwn ddiolch i’r staff yn archifdy Sir Ddinbych am y cyfle hwn, ac am eu cymorth a’u hamynedd. Mae’r profiad hwn wedi fy helpu i gymryd fy nghamau cyntaf mewn i faes ysgrifennu proffesiynol, ac mae wedi dangos i mi bod y sir hon yn lleoliad sydd â hanes diddorol i fyw ynddi. Fe hoffwn hefyd ddiolch i Mr. M. Hatch. Roedd ei gasgliad ymchwil anhygoel a thrylwyr am y Gwrthryfel, yr oedd wedi’i fenthyg i Archifdy Sir Ddinbych, yn llawn gwybodaeth ac ysbrydoliaeth.

Mae Diwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth yn yn ddathliad blynyddol sy’n ysbrydoli pobl ledled y DU i fwynhau, darganfod a rhannu cerddi.

Diweddariad Catalogau Ar-lein

Medi 5, 2017

 

Yn ystod y ddwy flynedd a hanner diwethaf mae ein gwirfoddolwyr rhithwir wedi bod yn brysur yn trosi ein catalogau phapur yn ymwneud ac ystadau preifat a chyfreithwyr  i mewn i fformat y gallwn wedyn ychwanegu at ein catalog chwiliadwy ar-lein.

Rydym yn dod i ddiwedd y casgliadau mawr yma, sy’n cynnwys tua 34,000 o gofnodion unigol!

Catalogau a ychwanegwyd yn ddiweddar-

Papurau Ystad Brynkinalt

Papurau Cefn Park

Papurau Foulkes-Roberts

Papurau Ystad Galltfaenan

Papurau Ifor Edwards

Papurau Llwyn Onn

Papurau Plas yn Ial

Papurau Porter

Diolch i bob un o’n gwirfoddolwyr rhithwir ymroddedig! Y grŵp nesaf o gofnodion i’w ychwanegu at ein catalog ar-lein fydd ein cofnodion swyddogol, gan gynnwys cynghorau bwrdeistref, trefol a gwledig a phapurau cyngor a dosbarth sir.

Caru’r Clasurol! Caru’r Archifdy!

Awst 4, 2017

Love Vintage Welsh